از نفیسه خاتون..خدایا: تویی ساحل آرامشم

منبع - copyright