www.aparat.com/behnamgo...ادرس کانال ㋡㋡.B-E-S-T زندگی باورنکردنی با تمساح غول پیکر O - o...دوستی و زندگی 20 ساله و باورنکردنی مرد با تمساح غول پیکر.....مرد جوان در زمان کودکی جان تمساح را نجات داد و آنها همچنان بعد از 20 سال با یکدیگر هستند o - O

منبع - copyright