همه ما موسیقی گوش می کنیم تا از تاثیر آن بر روحیه مان لذت ببریم. گوش دادن به موسیقی احساسات ادراکی و عاطفی را تحت تاثیر قرار می دهد. روح و جسم از هم جدا نیست بی شک این تاثیر رابطه مستیقم بر جسم هم می گذارد. نواختن موسیقی چون دیگر کارها مغز انسان را درگیر می کند و مقابل مغز نیز موسیقی را پردازش می کند. هنگام نواختن موسیقی در ذهن نوازنده چه اتفاقی می افتد؟ www.chawosh.com @chawosh

منبع - copyright