عده ای از دانشجوها با سپردن نگارش پایان نامه های خود به مراکز غیرقانونی، بازار آن ها را داغ می کنند.

منبع - copyright