روستای مروائو در شرق کشور پرتغال و در منطقه پورتوآلگره در نوک رشته کوه سرا دا سائو قرار دارد . این روستا دارای 154.9 کیلومترمربع مساحت می باشد .

منبع - copyright