من و شما می دانید در چه بیماری ای به سر می بریم؟ آن بیماری احساس ضعف است، من نمی توانم. صبح بلند می شود حالا من امروز چی را نمی توانم؟

منبع - copyright