فناوری روبات ها سریع تر، هوشمندتر و حتی گویاتر می شود. توسعه روبات به معنی راحتی و کارایی بیشتر و همزمان تهدیدی برای نیروی کار است.

منبع - copyright