ایرنا - لندن - دوازدهمین جشنواره عید سعید فطر روز یکشنبه در میدان «ترافلگار» لندن با استقبال تعدادی از مسلمانان انگلیس، برگزار شد.(عکاس: هادی نادری)*15*


نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
منبع - copyright