روزنامه اصفهان زیبا با انتخاب' تک هکری، پاتک پلیسی' به عنوان تیتر نخست چاپ روز پنجشنبه، نوشت: 27 درصد هکرهای شناسایی شده توسط پلیس فتای استان، اصفهانی بوده اند.
روزنامه اصفهان زیبا با انتخاب' تک هکری، پاتک پلیسی' به عنوان تیتر نخست چاپ روز پنجشنبه، نوشت: 27 درصد هکرهای شناسایی شده توسط پلیس فتای استان، اصفهانی بوده اند.


منبع - copyright