تربت حیدریه - ایرنا- مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن اعلام کرد: این شرکت بابت آب بهای مصرفی 6 میلیارد و 840 میلیون ریال از مشترکان طلبکار است.
تربت حیدریه - تفریح خوب- مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن اعلام کرد: این شرکت بابت آب بهای مصرفی 6 میلیارد و 840 میلیون ریال از مشترکان طلبکار است.


منبع - copyright