آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی در یک نهاد علمی پژوهشی واقع در استان تهران آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی یک نهاد علمی پژوهشی به منظور تکمیل کادر واحد مدیریت منابع انسانی از واجدین شرایط زیر استخدام می نماید: شرایط آگهی استخدام: لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی - معدل حداقل۱۶ - آشنایی به مجموعه نرم افزار Office- سابقه کار مرتبط. متقاضیان رزومه خود را به نشانی hrm@acecr.ac.irارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 4 خرداد 1395

آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی در یک نهاد علمی پژوهشی واقع در استان تهران آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی یک نهاد علمی پژوهشی به منظور تکمیل کادر واحد مدیریت منابع انسانی از واجدین شرایط زیر استخدام می نماید: شرایط آگهی استخدام: لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی - معدل حداقل۱۶ - آشنایی به مجموعه نرم افزار Office- سابقه کار مرتبط. متقاضیان رزومه خود را به نشانی hrm@acecr.ac.irارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 4 خرداد 1395
منبع - copyright