ببینین اگر خواستین عضو شین همشون خالین به جز بلو بری و این گروه واقعی نیست سر نقش ها دعوا نکنین و این گروه دوبله نیست و یکی تمام اسماشونو بهم بگه

منبع - copyright